“More Than a Wish”, II Corinthians 13: 14, (1/23/22)